9/21/2004

רשתות שיתוף קבצי? - הדור הב?

רשתות שיתוף הקבצי? ביצעו מהפיכה בדרך בה ?נשי? משתמשי? ב?ינטרנט, למעשה רשתות ?לו ה? המניע העיקרי למעבר גולשי? לשימוש בפס רחב. ברשתות שיתוף הקבצי? כל ?חד משתף מדיה דיגיט?לית ?שר מ?וחסנת בדיסק הקשיח, ומ?פשר לש?ר ה”עול?” להוריד ממנו קבצי?. בכך הפכו רשתות ?לו ל?רכיון הקבצי? הגדול ביותר בעול?, ובו ניתן למצ? קבצי? נדירי? של? ניתן למצ? בשו? דרך ?חרת.

בעוד שישנ? שימושי? חוקיי? לרשתות ?לה, רוב הקבצי? המועברי? ב? ה? קבצי? ?שר מוגני? בזכויות יוצרי?. ל?חרונה פתחה ה-RIAA במלחמת חורמה כנגד משתפי השירי? וכבר הספיקה לתבוע מ?ות גולשי? ב?רה”ב.

עד לפתיחת שירות המוסיקה המקוונת iTunes על ידי חברת Apple, ל? היתה לגולשי? ?לטרנטיבה טובה וגמישה להורדת שירי? מהרשת בצורה חוקית, ?ך ל?חר הצלחת iTunes חנויות לממכר מדיה דיגיט?לית נפתחות כפטריות ?חרי הגש?. ג? כ?ן ב?רצנו הקטנטונת ישנה ?לטרנטיבה חוקית להורדת שירי?, על ידי ?תר http://www.songs.co.il/, ?ך עדיין מבחר השירי? בו מצומצ? למדי, וגולשי? רבי? פוני? לרשתות שיתוף הקבצי? למצ? ?ת מבוקש?.
ל?חר סגירת Napster תוכנות שיתוף הקבצי? וטכנולוגית Peer to Peer הולכי? ומתפתחי?. מ?ז הכתבה הקודמת היו התפתחויות משמעותיות בתחו? זה ע? רשתות חדשות, טכנולוגיות חדשות ותוכנות חדשות.

?? תוכנות לשיתוף קבצי? הו? מושג חדש לכ? ?נו מציעי? כי תקר?ו קוד? ?ת המ?מר הר?שון בסקירה זו
בסקירה זו נשתדל לספר לכ? על הכיווני? השוני? ועל ההתפתחויות שיש בתחו? זה.

ניתן לסווג ?ת התפתחות רשתות Peer to Peer לשלוש:
הר?שונה הי? התפתחות רשתות Peer to Peer חדשות
השנייה הי? מעבר לרשתות מוצפנות (כלומר רשתות השומרות על ?נונימיות המשתמשי? בהן)
והשלישית פיתוחי תוכנה חדשי? המתקשרי? למספר רשתות בו זמנית.

נתחיל מרשתות החדשות (יותר ?ו פחות):


?ולי הטכנולוגיה ?שר צוברת פופולריות במהירות מסחררת הי? BitTorrent
BitTorrent ב?ה לענות על הצורך ברוחב פס. נניח ש?תה חברה המעוניינת להפיץ ?ת מוצר התוכנה שלה דרך ה?ינטרנט ללקוחות רבי?. הפצת קבצי? גדולי? על ידי שרת ?חד ?ו מספר שרתי? בודדי? מהווה עומס רב על השרתי? ועל רוחב הפס ?שר יש ברשות החברה.
הרעיון מ?חורי Bit Torrent הו? במקו? להפיץ ?ת הקובץ דרך שרת ?חד ?ו מספר שרתי? מוגבל, משתמשי? ?שר מורידי? ?ת הקובץ, בו זמנית מעלי? ?ותו למשתמשי? ?חרי? ?שר מורידי? ?ת ?ותו קובץ. דבר זה יוצר למעשה מ?ות ו?לפי שרתי? קטני? ?שר כל ?חד מעלה חלק קטן מהקובץ למשתמשי? ?חרי? ?שר מורידי? ?ת הקובץ ב?ותו זמן.
תהליך זה נקר? file swarming והכוונה ל”נחיל” של פיסות קבצי? ה”מתעופף” בין המשתמשי? המעונייני? בקובץ מסוי?. כיו?, טכנולוגיה זו מיישמת יותר מכל ?ת עיקרון השיתוף: ככל שתיתן יותר – כך תקבל יותר. כמו כן זה ל? המקו? בו תרצה לשמור לעצמך לינקי? לקבצי?, כדי ש?חרי? ל? ירוצו כול? להוריד ?ת הקובץ וייצרו “פקק”, להיפך הו? הנכון – ככל שיהיו יותר ?נשי? המורידי? בו-זמנית ?ת הקובץ, כך המהירות הכוללת עולה ולכול? טוב.

בבסיס תכנון הטכנולוגיה זו עומד מודל כלכלי, עליו ניתן לקרו? במסמך סמי-?קדמי שכתב יוצר הטכנולוגיה בר?? כהן.

כדי להפיץ קובץ ברשת Bit Torrent יש צורך ליצור קובץ קטן בעל סיומת .torrent ולשי? ?ותו על שרת ?ינטרנט רגיל. קובץ זה מכיל מידע לגבי הקובץ, גודל, ש?, קוד Hash המזהה ?ת הקובץ וכתובת של Tracker. Tracker הי? תוכנה ?שר תפקידה “לעזור” ל?נשי? המורידי? ?ת הקובץ למצו? ?חד ?ת השני.

בניגוד לתוכנות שיתוף קבצי? רגילות Bit Torrent ?ינה מכילה מנוע חיפוש. הדרך היחידה למצ? קבצי? ?שר מופצי? ב?מצעות רשת זו הי? על ידי קישור ?ינטרנט רגיל ?שר מקשר לקובץ ה-torrent. ישנ? מספר רב של ?תרי? המכילי? ?ינדקס של קבצי? המופצי? ברשת זו ובנוסף קיימי? ?תרי? ע? לינקי? ל?תרי? כ?לה (הנקר?י? 2nd Tier, כלומר לינקי? מדרגה שנייה). חיפוש פשוט ב-Google יעלה מספר רב של ?תרי? כ?לה.

סוג: כול?
מצ?י: על פי המשתמשי? המחוברי? בזמן נתון
?ופן החיפוש: כרגע, דרך ?תרי? מתמחי? בלבד
התחברות: דרך tracker
יתרונות: הורדה מהירה מ?ד, כ?שר ישנ? מספיק משתמשי? – כלומר כ?שר זהו קובץ מ?ד פופולרי ?ו חדש, קשה למעקב, בד”כ מכילה קבצי? חדשי?
חסרונות:
- כמו היתרון העיקרי – ?? ?ין משתמשי? מחוברי? כרגע, ?ין מהירות
- ?ין קרדיט מצטבר – הורדה רבה ל? מתגמלת, ?ך מקובל להש?יר כל הורדה פעילה במשך 30 דקות נוספות
- קבצי? נעלמי? מהרשת במהירות
- ?ין ?פשרות חיפוש מובנה


השיטה הרגילה של הורדת הקובץ משרת בודד


BitTorrent - המישתמשי? עוזרי? להפיץ ?ת הקובץ


Ares הי? רשת חדשה יחסית מבין רשתות שיתוף הקבצי? ?ך הי? צוברת קהל מעריצי? הולך וגדל. תוכנת שיתוף קבצי? זו פועלת בדומה לש?ר תוכנות שיתוף הקבצי?, וכל מי שהשתמש ב-Kazaa ירגיש בבית.
ממשק המשתמש של Ares דומה בצורה מחשידה למימשק המשתמש של Kazaa. התוכנה מ?פשרת חיפוש על כל סוגי הקבצי?. הורדת הקבצי? נעשית ממספר מקורות בו זמנית והי? יודעת להמשיך הורדות שנפסקו ב?מצע. כמו כן Ares מכילה נגן מדיה מובנה ע? ?פשרות צפיה בקבצי Audio וויד?ו תוך כדי ההורדה. בדומה ל-Kazaa ישנה ?פשרות לסנן תכני? למבוגרי? ולבצע סריקת וירוסי?. התוכנה ג? מ?פשרת יצירת חדרי Chat ולשוחח ע? חברי?. והכי חשוב התוכנה נקיה מ-Spyware למיניה?.

סוגי קבצי?: הכל
מצ?י מ?גר הקבצי?: שיתוף ספריות מקומיות על הדיסק הקשיח.
?ופן החיפוש: חיפוש נשלח מתוכנת הלקוח לרשת המבוזרת ומתבצע חיפוש ברשימת הקבצי? של ש?ר המישתמשי??ופן ההתחברות בין המשתמשי?: בדומה ל-Kazaa וש?ר רשתות שיתוף הקבצי? המבוזרות.
יתרונות: מבחר רב יחסית של קבצי?, קלה לשימוש
חסרונות: מספר משתמשי? קטן יחסית.


Piolet
Pioletהי? רשת שיתוף קבצי? המתמחה בקבצי Audio. מכיוון של? ניתן להוריד מרשת זו קבצי? מסוג ?חר, ?ל? רק קבצי Audio, ניתן למצ? ברשת זו שירי? נדירי? כמו ג? ?ת השירי? הכי חדשי?. הרשת הי? רשת מבוזרת כי?ה לרשתות שיתוף קבצי? מודרניות, ומכילה ממשק משתמש קל ונוח לתפעול.
כמו תוכנות שיתוף קבצי? מודרניות ג? Piolet מכילה נגן מדיה מובנה, תמיכה בקישורי ?ינטרנט (בדומה ל-eDonkey) ע? שיטת Hash התו?מת ?ת רשת Gnutella, חיפוש מתקד?, הורדת קבצי? ממספר מקורות בו זמנית, ?פשרות וג? Voice Chat ותמיכה ב- נחשבת לדבר הח? ?? מוסיקה זה תחו? העניין שלכ?.
סוגי קבצי?
?ודיו בלבד
מצ?י מ?גר הקבצי?: שיתוף ספריות מקומיות על הדיסק הקשיח.
?ופן החיפוש: חיפוש נשלח מתוכנת הלקוח לרשת המבוזרת ומתבצע חיפוש ברשימת הקבצי? של ש?ר המישתמשי?
?ופן ההתחברות בין המשתמשי?: בדומה ל-Kazaa וש?ר רשתות שיתוף הקבצי? המבוזרות.
יתרונות: ניתן למצ? בה מבחר רב של שירי?, כמו ג? שירי? נדירי?.
חסרונות: מספר משתמשי? קטן יחסית, מוגבלת לשיתוף קבצי ?ודיו בלבד.


המשך בעמוד הב?: רשתות ?נונמיות, ותוכנות מרובות רשתות.

 

Pages: 1 2

7 Responses to “רשתות שיתוף קבצי? - הדור הב?”

 1. Ron Says:

  לנטר (כמו מוניטור) ול? לנתר (כמו לקפוץ)… למרות שה FBI יכול ג? לנתר…

  כתבה מעניינת.

 2. pamela wezra Says:

  ani lo icolh likro et kol ze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. Sugadude Says:

  Freenet:
  ל? ניתן לשחק משחקי? מקווני? דרכה, הי? ל? רשת בזמן ?מיתי, ?ל? רשת המ?פשרת שמירה ו?יחזור של מידע ב?ופן ?נונימי. נוצרו טריקי? ה?פשרו העברת מידע כמעט בזמן ?מיתי, ?ך הניסיון להפוך ?ת זה למשחק שחמט מרוחק נכשל משו? שלקח להודעות בין מספר שעות למספר ימי? להגיע ליעדן, ?? בכלל.
  ובנוסף לזה, הרשת מתחילה להר?ות גיל, ולמרות שבשנה ה?חרונה הרשת גדלה פי 2 ?ו 3, הביצועי? שלה ירדו ב?ופן משמעותי. בגלל זה הגרעין של ה?נשי? שהשתמשו ברשת על מנת לפרס? ?ת ?תריה? עזבו ?ת הרשת ועברו לרשת ?חרת (רוב? עברו לi2p (http://www.i2p.net), ש?ינה מוכנה לשימוש רחב, עדיין).
  ES5:
  הרשת הז?ת הי? ל? יותר מקז?ה ע? הצפנת תקשורת בין המחשבי? (OpenSSL). הי? ל? ממש מספקת ?נונימיות. הי? מ?פשרת שימוש בשרתי Proxy על מנת להבטיח ?נונימיות, ?ך גישה זו ידועה כגישה גרועה, שכן זה יוצר עומס על שרתי הפרוקסי ו?יטיות בלתי נסבלת. בנוסף, הרשת ל? עושה שימוש נכון בשרתי הפרוקסי, ומתחברת דרך שרת ?קר?י בכל התחברות, המ?פשר מצי?ה פשוטה של ה?ד? המקורי. השיטה ה”חכמה” לשימוש במספר שרתי פרוקסי ל?נונימיות הי? שירשור שרתי?, ל? שימוש ?קר?י.

 4. amiryh Says:

  ?בירן שלו?.
  ר?שית ,?ני שמח לפרגן ולהגיד ש?ני נהנה לקרו? ?ת מ?מריך.
  שנית, ?ני מנסה להיכנס לכתבה הר?שונה שעשית על שיתוף קבצי?, ולצערי יש מש? בעיה לעבור לדף הב?,כך של? ניתן לקרו? ?ת כל המ?מר.
  כיוון שהדבר נחוץ לי לש? עבודת גמר , ?נ? בדוק ?ת העניין.
  שוב, ישר כוח על ה?תר והמ?מר החדש בפרט.
  תודה
  עמיר

 5. Yaron Says:

  טירמינל !!!!! תוכנה לשיתוף קבצי? חינמית חבלז !!!! יש בה ?בטחה ומה ל?
  תנסו!!!!
  http://www.il.tirminal.net

 6. sababadc Says:

  just install sababadc.

  http://sababadc.com

 7. Don Lapre Max Says:

  I feel joy in reading the unknown language in this blog..very interesting!

  Don Lapre Max
  webmaster@gidnoc.com
  http://www.gidnoc.com 

Leave a Reply

You must have Javascript enabled in order to submit comments.

All fields are optional (except comment).
Some comments may be held for moderation (depends on spam filter) and not show up immediately.
Links will automatically get rel="nofollow" attribute to deter spammers.

Powered by WordPress