9/21/2004

רשתות שיתוף קבצי? - הדור הב?

ע? התגברות הסכנות מפני חברות התקליטי? וחברות הסרטי? שמנסי? יותר ויותר לעצור ?ת רשתות שיתוף הקבצי? ?נו עדי? ל?חרונה להתפתחות הטכנולוגיה ?שר עוזרת למשתמשי? הדו?גי? לפרטיות?. רשתות שיתוף קבצי? מוצפנות, ?שר שומרות במידה זו ?ו ?חרת על ?נונימיות הגולשי?, קיימות זה מספר שני? ?ך ל? צברו ת?וצה ול? הצליחו למשוך קהל גולשי? משמעותי. חלוצת הדרך ברשתות מוצפנות FileTopia ?ותה הזכרנו בכתבה הר?שונה בסדרה ל? הצליחה למשוך קהל גדול וכבר מעל לשנתיי? הי? עדיין מדשדשת ע? כ-3000 משתמשי? בו זמנית. ?ך ה?יו? ההולך וגובר כנר?ה ימשוך משתמשי? רבי? לרשתות מסוג זה. בנוסף ל-FileTopia קיימות כיו? רשתות חדשות יחסית ?שר שמו לה? למטרה להגן על פרטיות הגולשי? על ידי הצפנת המידע העובר ברשת ונסיון להסתיר ג? ?ת כתובת ה-IP של המשתמשי?.

FreenetFreenet הי? תוכנה ?שר מ?פשרת פירסו? והפצה של מידע על גבי רשת ה?ינטרנט ב?נונימיות מוחלטת .בכדי להשיג מטרה זו הרשת הי? מבוזרת לחלוטין ו?נונימית לחלוטין.
כל מי שמפיץ מידע ברשת זו וכל מי שקור? ?ת המידע, ?ו מוריד קבצי? מהרשת עושה זו בצורה ?נונימית לגמרי. כל התקשורות העוברות ברשת מוצפנות ומועברות דרך צמתי? ?חרי? ברשת בכדי להקשות על המעקב ?חרי התקשורת ועל תוכנה.
רשת זו פועלת בצורה יחודית ושונה מרשתות ?חרות. המשתמשי? ברשת מקצי? רוחב פס וחלק מהדיסק הקשיח ?שר נקר? Data Store לטובת שמירת קבצי?. ?ך בניגוד לרשתות ?חרות רשת Freenet ?ינה מ?פשרת למשתמש שליטה על התוכן ?שר נישמר על הכונן הקשיח בחלק שהו? הקצה לטובת הרשת. במקו? זה הקבצי? נשמרי? ונמחקי? בהת?? למידת הפופולריות שלה?, כשהקבצי? הכי פחות מבוקשי? מפני? מקו? לקבצי? מבוקשי? יותר. כל הקבצי? הנשמרי? ב-Data Store מוצפני? בכדי למנוע תביעות על ידי גורמי? המעוניני? לצנזר ?ת המידע העובר ברשת.

הרשת יכולה לשמש במספר דרכי? ו?ינה מוגבלת רק לשיתוף קבצי?, למעשה הי? מעין ?ינטרנט בתוך ה?ינטרנט. ניתן לשי? על רשת זו ?תרי ?ינטרנט, קבוצות דיון, משחקי On-Line והפצת תוכן. כ?שר ?ת? מתקיני? ?ת Freenet ?ת? מתקיני? למעשה צומת ברשת ?שר רץ למעשה כ-Daemon על המחשב ומ?פשר לכ? גישה ?ל הרשת. הגישה לרוב המידע נעשה על ידי הדפדפן ?שר מציג ?ת נתוני הצומת ורשימת ?תרי? המ?וחסני? ברשת Freenet, ?שר ניתן לגלוש ?ליה? על ידי הדפדפן כפי שגולשי? ל?תרי? רגילי?.
רשת Freenet צוברת ת?וצה גדולה מ?ד ל?חרונה והתוכנה הורדה כבר יותר מ-1.2 מליון פעמי?. מכיוון שהרשת עדיין צעירה הי? עובדת יחסית ל?ט, ?ך ככל שיותר משתמשי? מתחברי? ?ליה ועל ידי כך תורמי? רוחב פס, מהירות הרשת גדלה. בשלב זה התכני? ברשת זו עדיין דלי? ומורכבי? בעיקר מ?תרי ?ינטרנט, ?ך ל?ט ל?ט כלי? ותוכנות המתקשרות לרשת זו מתפתחי? ומשתפרי?.

יתרונות: כל החומר העובר ברשת מוצפן, הרשת שומרת על ?נונמיות הגולשי?, משמשת ל? רק לשיתוף קבצי? ?ל? כפלטפורמה להעברת נתוני? מכל סוג שהו?, ?ינה תלויה בשרת ?חד ולכן הי? חסינה בפני נפילות.
חסרונות: תלויה במספר המישתמשי?, ולכן כל עוד ?ין גולשי? רבי? ?שר מישתמשי? ברשת זו מהירות העברת הנתוני? ?יטית, בשלב זה ?ין הרבה ?פליקציות ?שר רצות ברשת זו, תוכן מועט.


MUTE
MUTE הו? פרויקט מבטיח, המפותח בקוד פתוח ?שר מסתיר ?ת זהות הגולשי? ומצפין ?ת התעבורה ברשת. כדי להסביר כיצד שומרי? על ה?נונימיות ברשת זו נסביר בתחילה ?ת תהליך ההתחברות ברשת רגילה.

ברשת שיתוף קבצי? רגילה, כל מחשב שמתחבר לרשת נקר? צומת. ההתחברות לרשת נעשית על ידי התחברות המחשב שלך לצומת ?חד ?ו יותר ברשת, ?שר נקר? צומת שכן. כ?שר ?תה מתחבר לשכני? ?תה למעשה יודע ?ת כתובת ה-IP ה?מיתית של השכני? ש?ליה? ?תה מחובר.
שליחת בקשת חיפוש לקובץ מסוי? ברשת מועברת מצומת לצומת, והתוצ?ה מתגלגלת חזרה ?ליך.
נסביר בקצרה כיצד מתבצע חיפוש. נניח ש?ני מחפש קובץ בש? MyMovie.avi הבקשה מועברת בין הצמתי? ע? הכתובת שלי (כדי שידעו ל?ן להחזיר ?ת התוצ?ות) וע? ש? הקובץ ש?ני מחפש. כלומר נניח שהכתובת IP שלי הי? 65.110.100.22 ?ז החיפוש יהיה 65.110.100.22 מחפש ?ת MyMovie.avi. המחשב שלי ישלח ?ת בקשת החיפוש לשכני? ש?ליה? ?ני מחובר, וה? יעבירו ?ת הש?ילת? לשכני? שלה?, וכך הל?ה.
כל צומת בדרך ?שר יש ברשותה ?ת הקובץ המבוקש שולחת תשובה בחזרה ?לי ע? ה?ינפורמציה הב?ה: כתובת הצומת וש? הקובץ שברשותה. לדוגמה נניח של-123.32.34.56 יש ?ת הקובץ ש?ני מחפש ?ז הו? יחזיר לי תשובה : ?ני 123.32.34.56 ויש ברשותי ?ת הקובץ MyMovie.avi. מכיוון שהתשובה מתגלגלת חזרה דרך כל הצמתי? מה? הש?ילת? הועברה ?ני (וג? ה-FBI שמנטר ?ת הרשת ע”י התחזות ל?חת הצמתי?) יודע בדיוק למי יש ?ת הקובץ המבוקש.

הרעיון שמ?חורי MUTE הו? שכל צומת במקו? לשלוח ?ת הכתובת ה?מיתית שלו, שולח כתובת ויר?טולית.
כל צומת מחזיקה מפה ?שר בדומה לספר טלפוני? ממפה בין הכתובת הוירטו?לית לכתובת ה?מיתית של הצמתי? שמחוברי? ?ליו ישירות. כלומר עכשיו במקו? לשלוח 65.110.100.22 מחפש ?ת MyMovie.avi, תשלח הצומת כתובת וירטו?לית לצמתי? ה?חרי?. לדוגמה: 7213D…2DCA5 מחפש ?ת MyMovie.avi. בצורה זו הצמתי? ה?חרי? ברשת ש?ינ? מחוברי? ישירות ?ליך ?ינ? יודעי? ?ת הכתובת ה?מיתית שלך ומי מחפש ?ת הקובץ MyMovie.avi.
ג? הורדת הקובץ עצמו ל? נעשית ישירות. כלומר בניגוד לרשתות הקונבנציונליות בה? ?תה מתחבר ישירות למחשב ממנו ?תה מוריד ?ת הקובץ, ברשת MUTE הורדת הצומת נעשית ב?ותה צורה כמו שליחת ש?ילת?, הקובץ עובר מצומת לצומת עד שהו? מגיע ?ליך. שיטה זו מונעת מצמתי? ?חרי? לדעת מה ?תה מוריד, מכיוון שכל צומת משמש כ-Proxy להעברת מידע לצמתי? ?חרי?.

תרשי? המציג כיצד מועבר קובץ בין הצמתי?, וכיצד ה-RIAA ל? יכול לדעת מי המקור ול?ן הו? מועבר.
MUTE ?ינו מסתפק בהסתרת כתובת ה-IP. כל התקשורת המועברת בין הצמתי? ברשת מוצפנת בהצפנה חזקה, כדי למנוע ציטוטי?.


Earth Station 5
ג? הפלסטינ?י? הצטרפו לחגיגה. בעקבות התביעות המשפטיות ההולכות וגדלות שחברות התקליטי? ו?ולפני הסרטי? מגישי? הגיעו יזמי? הרשות כי ?ין מקו? טוב יותר לפתח תוכנה לשיתוף קבצי? מ?שר ברשות הפלסטינ?ית. ע? כתובת כמו מחנה הפליטי? ג’נין ומשרדי? בעזה, מי ינסה ל?כוף ?ת חוק זכויות היוצרי? ש?.לפי פירסומי? ב?תר ה?ינטרנט תוכנת ES5 פותחה על ידי כ-70 מפתחי? ממדינות שונות כמו ירדן, ישר?ל, מצרי? וכמובן ?נשי? ברשות.
התוכנה הי? תוכנה חדשה יחסית וכשכזו מבטיחה הרבה ומספקת מעט. ES5 מתהדרת בכך שהי? מבוזרת לחלוטי? ומוצפנת בצורה של? ת?פשר לחברות התקליטי? לבלוש על ?יזה קבצי? ?ת? משתפי?. התוכנה תומכת ג? בשרתי Proxy, כך שלמעשה ?ת? מורידי? קבצי? דרך שרת ?חר, כך של? ניתן לדעת מי הוריד ?יזה קובץ, ג? ?? פיצחו ?ת ההצפנה.
לטענת מפתחי התוכנה, ישנ? כבר מליוני משתמשי? ברחבי העול? ?ך ?ני בספק ?? טענה זו נכונה. תוכנה ES5 מכילה עדיין כמות נכבדת של ב?גי? ולפי דיווחי משתמשי? הי? נוטה לקרוס לעיתי? תכופות.
לתוכנה יש בהחלט פוטנצי?ל גידול גדול, ?? ?כן הי? תספק ?ת מה שהי? מבטיחה.

יש לציין כי בעבר נמצ? בתוכנה קוד חשוד מוסתר בתוך התוכנה ?שר ?יפשר לטענת מומחי? למחוק, ולהתקין על המחשב קבצי? לל? ידיעת המישתמש וכך למעשה להשתלט על המחשב. מפתחי התוכנה טענו כי קוד “חשוד” זה נמצ? רק לש? עידכוני התוכנה עצמה, ובגירסה ה?חרונה ה? הסירו ?ת הקוד הבעיתי. (?ני ל? הייתי מסתכן) המיסתוריות ה?ופפת ?ת החברה שעומדת מ?חורה התוכנה פוצחה בכתבת תחקיר שהתפרסמה ב-Washington Post ומסתבר שהחברה כלל ל? קיימת ברשות הפלס?ינ?ית וכי זו חברת קש ?שר פועלת ממקו? ?חר.
סוגי קבצי?:הכל
מצ?י מ?גר הקבצי?: שיתוף ספריות מקומיות על הדיסק הקשיח. רשימת הקבצי? נשלחת ל-Super Nodes ?שר ?חר?י? על החיפוש ברשת.?ופן החיפוש: חיפוש נשלח מתוכנת הלקוח לרשת המבוזרת ומתבצע חיפוש ברשימת הקבצי? של ש?ר המישתמשי?
?ופן ההתחברות בין המשתמשי?: בדומה ל-Kazaa וש?ר רשתות שיתוף הקבצי? המבוזרות.
יתרונות: מוצפנת ומ?ובטחת.
חסרונות: מספר משתמשי? קטן יחסית, דיווחי? כי הי? מכילה קוד חשוד, מכילה ב?גי?.


WASTE
WASTE הי? תוכנה ?שר מ?פשרת תקשורת מוצפנת בין קבוצות קטנות של משתמשי? (בין 10-50 צמתי?). WASTE תוכננה ל?פשר לקבוצות קטנות לתקשר ביניה? ביעילות בצורה מ?ובטחת בלי להיות תלויי? במתודולוגית הרשת ה?ירגונית. חברת Nullsoft, יצרנית נגן המדיה הפופולרי Winamp, שחררה ?ת התוכנה ע? קוד המקור לציבור הרחב, ?ך כעבור מספר שעות חברת ה?? AOL החליטה להסיר ?ת התוכנה משרתי ה?ינטרנט.משתמשי? זריזי? ?שר הספיקו להוריד ?ת התוכנה ע? קוד המקור הפיצו ?ותו ברחבי ה?ינטרנט והפכו ?ת הפרויקט לפרויקט קוד פתוח.

WASTE מצפינה ?ת כל המידע העובר ברשת כולל ?ת כל הקישורי? הנשלחי? תוך כדי שימוש במפתח ציבורי. בשלב זה WASTE מכילה ?ופציות מסרי? מידיי?, Chat, שיתוף קבצי? ע? תמיכה בחיפוש וגלישה.
?רכיטקטורת רשת Waste
יתרונות: רשת מ?ובטחת, פועלת בקלות ג? מ?חורי Firewall
חסרונות: ?ינה בנויה לשמש מספר רב של מישתמשי?.


ישנ? מספר פרויקטי? נוספי? ?שר נמצ?י? עדיין בשלבי פיתוח ר?שוני? ומרכזי? ?ת המ?מצי? בבניית רשתות ?נונימיות ומ?ובטחות, ?שר יקשו על גורמי? חיצוניי? לעקוב ?חר תעבורת הקבצי? ברשת. נזכיר בקצרה חלק מה?.
Kdrive – מפותח על ידי מפתחי רשת EDonkey 2000 ולמעשה מדמה רשת וירטו?לית של ספריות משותפות בדומה לשיתוף הספריות בחלונות.
ProxyShare – רשת מוצפנת העושה שימוש בשרתי Proxy כדי להסתיר ?ת זהות המשתמשי?, ולה?יץ ?ת קצב ההורדה.
Ants – רשת מוצפנת ו?נונימית ?שר פועלת על ?ותו עיקרון של MUTE. ג? פרויקט זה מפותח בקוד פתוח ובסביבת ג’?ווה, ?שר פועלת על כל מערכות ההפעלה.
Blocks – רשת נוספת המפותחת בקוד פתוח, ופועלת על כל מערכות ההפעלה. הרשת מבוססת על הקמה של מערך שרתי? ?שר מה? ניתן להוריד ולהעלות קבצי?. ג? רשת זו מסתירה ?ת כתובות ה-IP ה?מיתיות ומצפינה ?ת הקבצי? העוברי? ברשת.


סוג נוסף של תוכנות שיתוף קבצי? ?שר צובר ת?וצה הו? תוכנות ?שר מתחברות למספר רשתות שיתוף קבצי? בו זמנית. למעשה תוכנות מסוג זה מחפשות בכל ?חת מהרשתות שבה? הי? תומכת ובכך מגדילה ?ת הסיכויי? למצי?ת הקובץ המבוקש.
יש לציין כי ?מנ? תוכנות ?לו מחפשות במספר רשתות במקביל, ?ך רובן ?ינן מסוגלות להוריד חלקי? שוני? של ?ותו קובץ מרשתות שונות.

Shareaza
תוכנה זו החלה ?ת דרכה כתוכנת לקוח ?שר מתחברת לרשת Gnutella הוותיקה. ל?ט ל?ט החלה Shareaza לצבור לה מוניטין כתוכנת הלקוח הטובה ביותר ברשת זו. ?ך רשת Gnutella הייתה מתוכננת בטכנולוגיה ישנה, דבר ?שר הקשה על פיתוח ?ופציות מודרניות מתקדמות.
בעקבות כך מפתחי Shareaza היו בין התומכי? הנלהבי? ביותר של פיתוח רשת Gnutella2 ?ו בקיצור G2, וכך הפכה לתוכנה הר?שונה שתמכה ברשת G2, ?ך לש? ת?ימות ל?חור תמכה התוכנה ג? ברשת הוותיקה Gnutella ל?חר מכן בכדי להגביר ?ת פופולריות התוכנה נוספו רשתות חדשות ל?וסף הרשתות שבה תומכת התוכנה. וכרגע התוכנה תומכת ברשתות Gnutella, G2, EDonkey 2000, BitTorrent.

יש לציין כי ?מנ? התוכנה מחפשת במספר רשתות במקביל ?ך במקרה שהקובץ נמצ? ברשת eDonkey2000, ההורדה עצמה נעשית בנפרד לכל רשת, כלומר ?? ישנ? שני משתמשי? שיש לה? ?ת ?ותו קובץ ?ך כל ?חד מה? נמצ? ברשת ?חרת, ל? יהיה ניתן להוריד משניה? במקביל, תוכלו להוריד שני עותקי? של ?ותו קובץ כ?שר כל עותק יורד מהרשת בה הו? נימצ?.
Shareaza מצטיינת בממשק משתמש נוח וידידותי הי? קלה לתפעול
יתרונות: חיפוש במספר רשתות ומצי?ת מקורות רבי? יותר להורדה.
חסרונות: מסורבלת, ל? מתגמלת
מכיוון שהי? מתחברת לרשתות רבות הי? ?ינה מכילה ?ת כל ה?ופציות שתוכלו למצ? ?? תשתמשו בתוכנה יעודית לרשת ספיציפית.
המשתמשי? בה, ממליצי? בפורומי?, ל? להתחבר במקביל לכל הרשתות, ?ל? רק ל- G2, ולהקציב ל? יותר מ?שר 5 דקות בשעה לחיבור לרשתות ה-eDonkey/eMule, בשל עודף הבקשות והחיפושי? ברשתות ?לו.
?ופן החיפוש: יפוש נשלח מתוכנת הלקוח לכל הרשתות בה הי? תומכת, ומקבלי? רשימה של קבצי? ?שר נמצ?ו בכל רשת.
מצ?י מ?גר הקבצי?: שיתוף ספריות מקומיות על הדיסק הקשיח.תוכנה נוספת ?שר תומכת במספר רשתות הי? MLDonkey תוכנה זו הי? התוכנה ?שר תומכת במיספר הרב ביותר של רשתות כיו?. התוכנה מתחברת לרשתות
Overnet , Bittorrent , Gnutella ,Gnutella2 Fasttrack ,Soulseek Direct-Connect , Opennap
בניגוד לרוב התוכנות ה?חרות MLDonkey תומכת ג? בכל מערכות ההפעלהשל? כמו ש?ר התוכנות ?שר רצות מיתוך ממשק משתמש, תוכנה זו רצה כ-Demon, כלומר הי? רצה כשירות מערכת לל? מימשק משתמש.
ההתחברות לתוכנה נעשית בעזרת הדפדפן ע? ממשק Web ממש כמו ?תר ?ינטרנט רגיל, רק ש?תר זה רץ על המחשב שלכ?. כל שעליכ? לעשות זה לכוון ?ת הדפדפן לכתובת http://127.0.0.1:4080/.
?? ממשק ה?ינטרנט ל? מוצ? חן בעיניכ?, לתוכנה ג? קיי? ממשק משתמש “רגיל” ?שר ניתן להורדה מ?תר התוכנה ומ?פשר הפעלת התוכנה דרכו.
MLDonkey הי? ל? תוכנה ?שר מיועדת לכל ?חד, הי? מעט מסורבלת ומבלבלת, ויש להתרגל לעבודה ע? הדפדפן במקו? ממשק משתמש נוח וידידותי לו הורגלנו בתוכנות שיתוף הקבצי?. ?ך ?? ?ת? מתחברי? לרשתות רבות ?ו ברצונכ? לחפש קובץ נדיר, רוב הסיכויי? ש?? הו? קיי? ב?חת מרשתות שיתוף הקבצי?, התוכנה תמצ? ?ותו.
סוגי קבצי?: הכל
מצ?י מ?גר הקבצי?: שיתוף ספריות מקומיות על הדיסק הקשיח.
?ופן החיפוש: חיפוש נשלח מתוכנת הלקוח לכל הרשתות בה הי? תומכת, ומקבלי? רשימה של קבצי? ?שר נמצ?ו בכל רשת
?ופן ההתחברות בין המשתמשי?: בדומה ל-Kazaa וש?ר רשתות שיתוף הקבצי? המבוזרות.
יתרונות:
מבחר רב קבצי?, מתחברת למספר רשתות במקביל, פועלת על מספר רב של מערכות הפעלה
חסרונות: ממשק משתמש ל? נוח, קשה להבנה ושימוש.


PeerGuardian

לסיו? ישנה עוד תוכנה ?חת שהייתי רוצה להזכיר כ?ן. ?מנ? תוכנה זו ?ינה תוכנה לשיתוף קבצי? ?ך הי? ב?ה לעזור למשתפי הקבצי? לחמוק מעיניה? הבולשות של ההת?חדות ה?מריק?ית של יצרני התקליטי?, ?שר תובע כל מה שזז.
תוכנה זו משמשת מעין קיר ?ש ?שר חוסמת תקשורות מכתובות ?ינטרנט של רשויות שונות
יש לציין כי שיטה זו ?ינה בטוחה ב-100 ?חוז ומ?ד קל לעקוף ?ותה ?ך זה עדיף משו? דבר. כל מה שצריך לעשות בכדי לעקוף ?ת התוכנה זה להתחבר ממחשב בעל כתובת ?שר ל? נמצ? ברשימה.
רשימת הכתובות מתעדכנת כל הזמן והמשתמשי? יכולי? לבדוק עידכוני? ולהוריד ?ות? למחשב ב?ופן ?וטומטי דרך התוכנה.

 

Pages: 1 2

7 Responses to “רשתות שיתוף קבצי? - הדור הב?”

 1. Ron Says:

  לנטר (כמו מוניטור) ול? לנתר (כמו לקפוץ)… למרות שה FBI יכול ג? לנתר…

  כתבה מעניינת.

 2. pamela wezra Says:

  ani lo icolh likro et kol ze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. Sugadude Says:

  Freenet:
  ל? ניתן לשחק משחקי? מקווני? דרכה, הי? ל? רשת בזמן ?מיתי, ?ל? רשת המ?פשרת שמירה ו?יחזור של מידע ב?ופן ?נונימי. נוצרו טריקי? ה?פשרו העברת מידע כמעט בזמן ?מיתי, ?ך הניסיון להפוך ?ת זה למשחק שחמט מרוחק נכשל משו? שלקח להודעות בין מספר שעות למספר ימי? להגיע ליעדן, ?? בכלל.
  ובנוסף לזה, הרשת מתחילה להר?ות גיל, ולמרות שבשנה ה?חרונה הרשת גדלה פי 2 ?ו 3, הביצועי? שלה ירדו ב?ופן משמעותי. בגלל זה הגרעין של ה?נשי? שהשתמשו ברשת על מנת לפרס? ?ת ?תריה? עזבו ?ת הרשת ועברו לרשת ?חרת (רוב? עברו לi2p (http://www.i2p.net), ש?ינה מוכנה לשימוש רחב, עדיין).
  ES5:
  הרשת הז?ת הי? ל? יותר מקז?ה ע? הצפנת תקשורת בין המחשבי? (OpenSSL). הי? ל? ממש מספקת ?נונימיות. הי? מ?פשרת שימוש בשרתי Proxy על מנת להבטיח ?נונימיות, ?ך גישה זו ידועה כגישה גרועה, שכן זה יוצר עומס על שרתי הפרוקסי ו?יטיות בלתי נסבלת. בנוסף, הרשת ל? עושה שימוש נכון בשרתי הפרוקסי, ומתחברת דרך שרת ?קר?י בכל התחברות, המ?פשר מצי?ה פשוטה של ה?ד? המקורי. השיטה ה”חכמה” לשימוש במספר שרתי פרוקסי ל?נונימיות הי? שירשור שרתי?, ל? שימוש ?קר?י.

 4. amiryh Says:

  ?בירן שלו?.
  ר?שית ,?ני שמח לפרגן ולהגיד ש?ני נהנה לקרו? ?ת מ?מריך.
  שנית, ?ני מנסה להיכנס לכתבה הר?שונה שעשית על שיתוף קבצי?, ולצערי יש מש? בעיה לעבור לדף הב?,כך של? ניתן לקרו? ?ת כל המ?מר.
  כיוון שהדבר נחוץ לי לש? עבודת גמר , ?נ? בדוק ?ת העניין.
  שוב, ישר כוח על ה?תר והמ?מר החדש בפרט.
  תודה
  עמיר

 5. Yaron Says:

  טירמינל !!!!! תוכנה לשיתוף קבצי? חינמית חבלז !!!! יש בה ?בטחה ומה ל?
  תנסו!!!!
  http://www.il.tirminal.net

 6. sababadc Says:

  just install sababadc.

  http://sababadc.com

 7. Don Lapre Max Says:

  I feel joy in reading the unknown language in this blog..very interesting!

  Don Lapre Max
  webmaster@gidnoc.com
  http://www.gidnoc.com 

Leave a Reply

You must have Javascript enabled in order to submit comments.

All fields are optional (except comment).
Some comments may be held for moderation (depends on spam filter) and not show up immediately.
Links will automatically get rel="nofollow" attribute to deter spammers.

Powered by WordPress