9/23/2004

כיצד לבדוק שהמחשב ה?ישי ?ו ב?ירגון ב?מת מוגן

בעקבות התקפות הוירוסי? והגברת המודעות לנוש? ?בטחת המידע מנהלי מערכות מחשב כמו ג? משתמשי? פרטיי? התחילו לשי? תשומת לב יתרה ל?בטת המחשב ומנסי? להגן על המחשב ה?ישי כמו ג? על המחשבי? המצויי? ב?ירגוני? מפני התקפות וירוסי?, תולעי? ה?קרי? ומיני מזיקי? נוספי?.
הבעיה הגדולה העומדת בפני המישתמשי? הי? הקושי בזיהוי נקודות התורפה של המחשב, ?יזה עידכוני? למערכת ההפעלה יש להתקין ומה צריך לחסו? כדי שה?קרי? ותוכנות מזיקות ל? יוכלו להכנס לכ? למחשב.
בעיה זו העומדת בפני המשתמש הממוצע מחמירה עשרות מוני? ב?ירגוני?, בה? מנהלי מערכות מידע צריכי? לד?וג ולטפל בעשרות, מ?ות ו?פילו ?לפי מחשבי?.
לש? פתרון בעיה זו הייתי רוצה להמליץ לכ? על תוכנה מיקצועית ?שר תעשה לכ? ?ת החיי? קלי? יותר.
התוכנה עליה הייתי רוצה להמליץ נקר?ת Retina ומיוצרת על ידי חברת eEye Digital Security.
תוכנת Retina מסוגלת לסרוק כל מחשב ברשת המריץ ?ת ?חת ממערכות ההפעלה Windows, Unix ?ו Linux, כמו כן התוכנה סורקת נתבי?, Firewall ו?פליקציות שונות לש? זיהוי פגיעות להתקפה מבחוץ. בנוסף התוכנה תבדוק ?ת מערכת ההפעלה המותקנת ותודיע לכ? ?? קיי? עידכון ?בטחה למערכת ההפעלה ?ותו ל? התקנת?.
ל?חר הסריקה התוכנה מציגה דוח מפורט על המימצ?י? ומציגה דרכי? לתיקון הבעיות. הדוח ג? מציג ?ת חומרת הבעיה שנמצ?ה במיקרי? מסוימי? הי? מסוגלת לתקן בעצמה חלק מהבעיות שנמצ?ו.

Retina מתעדכנת ב?ופן שוטף דרך ה?ינטרנט בממצ?י? ה?חרוני? ומכילה בסיס נתוני? גדול ומקיף ביותר על הכשלי? ה?חרוני? שנתגלו, עידכוני? ?שר יצ?ו למערכות ההפעלה ושיטות פריצה חדשות.
בנוסף לסריקת המחשב בנסיון לזהות כשלי ?בטחה מכילה Retina ?פשרות סריקה הנקר?ת CHAM (Common Hacking Attack Method), שזו סריקה ?גרסיבית יותר בה מישתמשי? ה?קרי? בנסיון למצ? כשלי ?בטחה. שיטה זו בניגוד לסריקה הרגילה יכולה לגרו? למחשב שלכ? לקרוס ?? הו? ל? מוגן, מכיוון שהי? מנסה למצ? פרצות ב?ופן ?גריסיבי, כמו שה?קר ינסה לעשות.
Retina מ?פשרת ליצור Policies שוני? לסריקות שונות, כך למשל ?ת? יכולי? להכין רשימת בדיקות ?שר ירוצו למשל רק על שרתי ה?ינטרנט, ובדיקות ?חרות שירוצו על תחנות עבודה. התוכנה תומכת בהרצה ?וטומטית בזמני? שתקבעו.
מכיוון שתוכנה זו מיועדת ל?ירגוני?, הי? מ?פשרת יצירת דוחות מפורטי? הכוללי? גרפי? ?ות? תוכלו לשלוח למנהלי? ?ו לכל ?ד? ?חר. הדוחות ניתני? לשליטה ולעיצוב כ?וות נפשכ? ובנויי? כ-HTML בה? ניתן לצפות בדפדפן ?ו להדפיס?.
בנוסף לסריקת המחשבי? ברשת ה?ירגונית, Retina יכולה ג? לסרוק ?תרי ?ינטרנט ?שר ?ינ? נמצ?י? ברשת המקומית. התוכנה תציג ?ת ה?תר בחלון דפדפן, ?ת הקבצי? ב?תר ע? מידע סטטיסטי, קישורי? ש?ליה? ניתן להגיע ושרתי? נוספי? המספקי? תוכן ב?תר זה. התוכנה מסוגלת לבצע בדיקת ?בטחה ל?תר כמו ג? Route Trace מפורט ע? זמני התגובה של כל צומת בדרך.

Retina נוש?ת תג מחיר של 995 דולר לגירסה הבסיסית ?שר מ?פשרת סריקה של על 16 כתובות בו זמנית ועולה במדרגות עד ל-6,520 דולר לסריקת 256 כתובות בו זמנית. ג? מישתמשי? ביתיי? יכולי? ליהנות מתוכנה זו מכיוון שהי? ניתנת להורדה לתקופץ נסיון של 15 ימי?, בה? ?ת? יכולי? לסרוק ולסתו? ?ת כל הבעיות הנמצ?ות במחשבכ?.

התוכנה רצה על מערכות ההפעלה Windows NT 4.0 SP6a/2000/XP

 

Leave a Reply

You must have Javascript enabled in order to submit comments.

All fields are optional (except comment).
Some comments may be held for moderation (depends on spam filter) and not show up immediately.
Links will automatically get rel="nofollow" attribute to deter spammers.

Powered by WordPress