9/25/2004

לגלוש בטוח

פע? לפני שני? רבות, שדיסק קשיח היה נימצ? רק בשרתי? ולמחשבי PC היו רק כונני 5.25 ?ינץ, פותח בשנת 1986 הוירוס הר?שון בעול? ?שר “הדביק” מחשבי PC. למרות שעוד בשנת 1981 בעבודה ניסיונית הומצ? למעשה הוירוס הר?שון ?שר פעל על מחשבי Apple II (כן היתה חיה כז?ת). הופעת הוירוס שינתה למעשה ?ת פני עול? המיחשוב, ל? עוד סביבה בטוחה שניתן לעבוד בביטחה, עכשיו יש להיזהר במה שמכניסי? לכונן. בעוד שבעידן שלפני ה?ינטרנט הדרך להידבק בוירוס הייתה על ידי העתקה פיסית של דיסקטי? ממחשב נגוע תפוצת הוירוסי? הייתה ?יטית ומוגבלת, ה?ינטרנט ?יפשר הפצה של וירוסי? וכל מיני מזיקי? בתוך שעות ספורות לכל העול?.
היו? נידמה שכבר ?י ?פשר להדליק ?ת המחשב בלי שמישהו ינסה ליפרוץ, להזיק, להשמיד ולעקוב ?חר כל הקשה על המיקלדת. בכתבה הב?ה נסקור ?ת הסכנות הטמונות ב?ינטרנט החל מוירוסי? דרך הונ?ות וכלה בה?קרי? המנסי? לפרוץ למחשבנו, ודרכי ההתגוננות.

נתחיל בדבר שרובנו מכירי? והו? הוירוס. ?ז מה זה הוירוס הזה שכה ממרר לנו ?ת החיי?. וירוס מחשב הו? קוד תוכנה ?שר רץ על המחשב הנגוע וכמו וירוס בעול? החי, משכפל ?ת עצמו על ידי העתקה למחשבי? ?חרי?. וירוסי מחשב מגיעי? בטעמי? שוני?, חלק? מזיקי? יותר וחלק? מזיקי? פחות. ישנ? וירוסי? ?שר מתוכנני? לגרו? לנזק למידע השוכן על המחשב על ידי מחיקת קבצי?, פירמוט הכונן הקשיח ו?פילו שינוי המידע מבלי לפגו? בו, למשל לשנות כל סיפרה 0 לסיפרה 9, ת?רו לעצמכ? מה וירוס כזה יכול לגרו? לחברה פיננסית.
ל? כל הוירוסי? גורמי? לנזק, ישנ? ג? וירוסי? הומוריסטי? שמציגי? הודעות שונות על המסך, שירי?, משני? ?ת שומר המסך, שולחי? דו?ר ?לקטרוני לרשימת תפוצה ועוד.
סוג נוסף של וירוס נקר? תולעת. וירוס תולעת מפיץ ?ת עצמו בעיקר דרך רשתות מחשבי?, דו?ר ?לקטרוני ושרתי ?ינטרנט.
בניגוד לעבר שהדרך היחידה להידבק בוירוס הייתה להריץ תוכנה נגועה, היו? ניתן להידבק בוירוס מבלי לעשות דבר. הדו?ר ה?לקטרוני הפך להיות הדרך החביבה ביותר על מפיצי הוירוסי? להפיץ ?ת הקוד הזדוני ו?י לכך הרבה וירוסי? מועברי? דרך דו?ר ?לקטרוני ובמיוחד דרך Outlook של מיקרוסופט. מכיוון שתוכנת הדו?ר ה?לקטרוני של חברת מיקרוסופט, Outlook, הי? תוכנת הדו?ר ה?לקטרוני הנפוצה בעול? הרבה וירוסי? מנצלי? ?ת היכולת שלה להריץ סקריפטי? המשולבי? בהודעת הדו?ר ה?לקטרוני. כל מה שצריך לעשות בכדי להידבק בוירוס הו? לקבל דו?ר ?לקטרוני נגוע. ב?גי? בתוכנת הדו?ר ה?לקטרוני ?יפשרו להריץ ?ת קוד הוירוס ג? מבלי לקר? ?ת הדו?ר.
ל? רק דרך הדו?ר ה?לקטרוני ניתן להידבק בוירוס, ג? גלישה ל?תר ?ינטרנט תמי? יכול להדביק ?ת מחשבכ? בוירוס, דוגמה טובה לכך היה וירוס Nimda ?שר בסוף שנת 2001 הפיץ ?ת עצמו למ?ות ?לפי מחשבי? ברחבי העול?, תוך כדי ניצול הדו?ר ה?לקטרוני וב?ג במערכת ההפעלה Windows.

דרך נוספת להפצת וירוסי?, הצוברת ת?וצה בשני? ה?חרונות הי? על ידי הנדסת ?נוש. הודעות דו?ר ?לקטרוני נשלחות לרשימות תפוצה המשדלי? ?ת המקבל לפתוח תמונה, ?ו תוכנה המצורפת להודעת הדו?ר ה?לקטרוני ובכך להדביק ?ת המחשב. ?חד הוירוסי? המפורסמי? ביותר שהשתמשו בהנדסת ?נוש הו? וירוס ה?הבה ?שר כלל ?ת הכותרת I Love You ופתיחת ההודעה גרמה להדבקה. דוגמה נוספת לוירוס כזה הי? הודעת דו?ר ?לקטרוני ?שר נידמה כי נישלח ?ליך מ?חד החברי?, המבטיח תמונות של שחקנית טניס ידועה. פתיחת התמונות תדביק ?ת מקבל ההודעה בוירוס. הוירוס ישלח ?ת עצמו לכל הנמעני? ברשימת הכתובות שלך וכך יפיץ ?ת עצמו ל?נשי? ?חרי? ?שר יחשבו כי שלחת לה? תמונות של ?ותה טניס?ית.

?ז ?יך להתגונן: הדרך הטובה ביותר להתגונן הי? להצטייד בתוכנת ?נטי וירוס ולהקפיד לעדכן ?ותה ב?ופן קבוע.
כמו כן יש להיזהר מהודעות דו?ר ?לקטרוני מ?נשי? ש?ת? ל? מכירי? המבטיחי? לך תמונות, תוכנות, שומרי מסך וכו’. ג? קבלת דו?ר מ?נשי? ש?ת? מכירי? צריכה להעשות בחשדנות, כפי שציינו וירוסי? שולחי? הודעות הנר?ות כ?ילו חברכ? שלח ?ת הדו?ר, ?ל תיפתחו קבצי? ש?ת? ל? מצפי? לה? ויודעי? מה ה? מכילי?.
כמו כן מעבר לתוכנת דו?ר ?לקטרוני ?חרת ג? תמנע הדבקת המחשב על ידי וירוסי? מסוימי? המתוכנני? לנצל ?ת תכונות Outlook

המשך בעמוד הב?.

 

Pages: 1 2 3 4

One Response to “לגלוש בטוח”

  1. chani Says:

    שלו? לכול? שמי חני ?ני מ?וד רוצה למצו? צ?ט לילדי? ?? מישהו יודע ?יפה יש שיודיע לי תודה רבה מחנ י

Leave a Reply

You must have Javascript enabled in order to submit comments.

All fields are optional (except comment).
Some comments may be held for moderation (depends on spam filter) and not show up immediately.
Links will automatically get rel="nofollow" attribute to deter spammers.

Powered by WordPress