9/25/2004

לגלוש בטוח

יו?בי הזהר גוטמן מ?חוריך. טוב… ?ולי גוטמן ל? מ?חוריכ? ?ך חברות הפירסו? כן.
מכיוון שרוב ?תרי ה?ינטרנט מ?פשרי? לכ? לגלוש בחינ?, ולבעל ה?תר עולה כסף להחזיק ?תר ?ינטרנט, בעלי ה?תרי? מממני? ?ת עלות ה?תר על ידי פירסומות. חברות הפירסו? ב?ינטרנט ה? רבות ומגוונות, ומשתמשות בטקטיקות שונות ומשונות בכדי להגיע לקהל היעד ולהת?י? לכ? פירסומות התו?מות ?ת הפרופיל שלכ?. עכשיו תגידו, ?בל ?יך ה? יכולי? לדעת מי ?ני. ?ז בניגוד לדיעה הרווחת הגלישה ב?ינטרנט רחוקה מלהיות ?נונימית. חברות הפירסו? ?וספות ו?וגרות מידע רב על הרגלי הגלישה שלכ?, ופרטי? נוספי? שה? יכולי? ל?סוף עליכ? בכדי לבנות לכ? פרופיל ולהציג ?ת הפירסומות הרצויות.

?ז ?יך ה? עושי? ?ת זה: ישנ? מיספר דרכי? בה? חברות הפירסו? ?וספות עליכ? מידע. הדרך הנפוצה ביותר הי? לעקוב ?חר הרגלי הגלישה שלכ?. הדבר נעשה בעזרת עוגיות שנשתלות במחשבכ? ומגלות לחברות הפירסו? היכן גלשת?.
?ז מה זה בכלל העוגיות ה?לה? עוגיות, ?ו בלעז Cookies ה? קבצי? קטני? בגודל של עד 4kb הנישלחי? למחשבכ? מה?תר ומכילי? מידע שה?תר רוצה לשמור. העוגיות עצמן ?ינן מזיקות ה? בסך הכל קבצי טקסט. עוגיות משמשות לדברי? רבי? ובדרך כלל טובי?, בעיקר לשמירת מידע על הגולש ל?תר בכדי להת?י? ולהקל על הגלישה ב?ותו ?תר. דוגמה טובה לשימוש בעוגיות לזהוי המישתמש נעשה ב?תרי? בו יש להקיש ש? משתמש וסיסמ?, השימוש בעוגיה מ?פשר ל?תר לזהות ?ת המישתמש, כך ש?ת? ל? צריכי? להכניס ש? מישתמש וסיסמ? בכל פע? ש?ת? ניכנסי? ל?תר.
עד כ?ן השימוש הטוב בעוגיות. חברות הפירסו? עושות ליפעמי? שימוש לרעה בעוגיות. מכיוון שמיספר רב של ?תרי? מישתמש ב?ותה חברת פירסו?. חברת הפירסו? שותלת עוגיה במחשבכ?, וכל ביקור ב?תר ?שר מישתמש בשרותי ?ותה חברה נירש? במחשבי החברה, על ידי זיהוי המישתמש מהמידע שנישתל בעוגיה, ובכך לדעת ב?יזה סוגי ?תרי? הו? ביקר דבר המ?פשר לבנות פרופיל מישתמש על סמך ה?תרי? בה? ביקר בעבר.

?ז מה עושי?? בכדי לגלוש ב?נונימיות יחסית ישנ? מספר דרכי?. דבר ר?שון שמומלץ לעשות הו? להגדיר לדפדפן ל? ל?פשר עוגיות מכתובות ?שר נימצ?ות מיחוץ ל?תר (Domain) ?שר בו ?ת? גולשי?. מכיוון שרוב הפירסומות מגיעות משרתי חברות הפירסו? ול? משרתי ה?תר, עוגיות ששותל ה?תר בו ?ת? מבקרי? יעבדו כרגיל ?ך עוגיות שמגיעות משרתי? ?חרי? ידחו בש?ת נפש על ידי הדפדפן.
בדפדפן Internet Explorer תלכו ל-Tools->Internet Options ובחוצץ של Privacy תבחרו Medium ?ו Medium High, פעולה החוסמת עוגיות המגיעות מ?תרי צד ג’. ?? ?ת? יותר קפדני? ?ת? יכולי? לבטל ?ת ?ופצית העוגיות לחלוטין, למרות שהדבר ל? מומלץ במיוחד מכיוון שחלק מה?תרי? דורשי? שימוש בעוגיות ו?ז יהיה עליכ? ל?שר שימוש בעוגיות לכל ?תר בניפרד.

דרך נוספת להיפטר ממפרסמי? הי? על ידי ביטול הפירסומות לחלוטין. ?? הדפדפן ל? יציג פירסומות ?ז ג? עוגיות ל? יגיעו ?ליכ? מהמפרסמי?. לש? כך יש מספר תוכנות ?שר יכולות לעשות ?ת העבודה. בדרך כלל תוכנות לחסימת Popups מכילות יכולות לחסימת פירסומות. חיפוש בגוגל על המונח “ad blocker” ?ו “Popup killer” יעלה רשימה מכובדת של תוכנות שימושיות.
ג? ל?חר הגדרות ?לו, מומלץ מדי פע? למחוק ?ת כל העוגיות השמורות במחשב. בחוצץ General ?שר נימצ? ב-Internet Options לחצו על כפתור Delete Cookies.

תבי?ו K500 מצ?תי Web Bug.
כול? סובלי? מהמכה ה-11 שניקר?ת דו?ר זבל. ה?? חשבת? פע? ?יך המפרסמי? יודעי? ?? קר?ת? ?ת הדו?ר שנישלח ?ליכ? ?ו ל?? ?חת הדרכי? העומדות לרשות? הו? ה-Web Bug. Web Bug הו? למעשה קובץ תמונה קטנה מ?ד בגודל של נקודה ?חת כך שהתמונה הי? בלתי ניר?ת.
ברגע ש?ת? פותחי? ?ת הדו?ר ה?לקטרוני כ-HTML, הדף המוצג מתקשר לשרת ה?ינטרנט של המפרס? בכדי “להציג” ?ת התמונה, וכך נרש? בשרת המפרס? כי פתחת? ?ת הודעת הזבל שלו, ובכך הו? מ?מת כי כתובת הדו?ר ה?לקטרוני שלכ? פעילה ו?ת? קור?י? ?ת הפירסומת שנישלחה ?ליכ?, דבר המעודד שליחת מיכתבי? נוספי?.
?ין יותר מידי מה לעשות כנגד Web Bug מכיוון שהו? יכול להיות טמון בכל תמונה על דף HTML, מלבד לקר? ?ת כל הודעות הדו?ר ה?לקטרוני שלכ? כטקסט פשוט ול? כ-HTML.

המשך בעמוד הב?

 

Pages: 1 2 3 4

One Response to “לגלוש בטוח”

  1. chani Says:

    שלו? לכול? שמי חני ?ני מ?וד רוצה למצו? צ?ט לילדי? ?? מישהו יודע ?יפה יש שיודיע לי תודה רבה מחנ י

Leave a Reply

You must have Javascript enabled in order to submit comments.

All fields are optional (except comment).
Some comments may be held for moderation (depends on spam filter) and not show up immediately.
Links will automatically get rel="nofollow" attribute to deter spammers.

Powered by WordPress