9/25/2004

לגלוש בטוח

My name is Ware, SpyWare.
Spyware הו? קוד תוכנה המורץ במחשבכ? וכל יעודו בחיי? הו? לעקוב ?חרכ? ולשלוח ?ת המידע לחברות הפירסו? ?ו לה?קרי?.
תוכנות מסוג זה יכולות ל?סוף עליכ? מידע רב, החל מהסטורית הגלישה שלכ?, וכלה בסיסמ?ות, דו?ר ?לקטרוני ומספרי כרטיסי ?שר?י. עכשיו תגידו, ?ז למה לי להתקין תוכנה כזו. טוב הבעיה הי? ש?ת? ל? יודעי? שתוכנה כזו מותקנת במחשבכ?. כמו ש?תרי? רבי? זקוקי? לכסף ממפרסמי? בכדי להתקיי?, כך ג? מפתחי תוכנה מחפשי? רוחי? מהתוכנה שה? כתבו בעמל ידיה? ומחולקת בחינ? ב?ינטרנט. לש? כך ה? משלבי? תכונות מעקב ?שר המפרסמי? עובדי? ?יתה, בתוכנה שה? מפיצי? והתוכנה הופכת ?חר כבוד ל-Spyware. התוכנה המפורסמת ביותר המכילה Spyware הי? תוכנת שיתוף הקבצי? Kazaa.

בהזדמנות ז?ת חשוב להדגיש ?ת ההבדל בין Spyware ל-Adware. תוכנת Adware הי? תוכנה הממומנת על ידי פירסומות. בתוכנה משולב קוד תוכנה ?שר ?חר?י למשוך פירסומות מ?תר המפרס? ולהציג? על גבי חלק מחלון התוכנה. Adware בניגוד ל-Spyware ?ינה עוקבת ?חרכ? ?ל? רק מציגה פירסומות.
כד?י מ?ד להזהר ולהיות קפדני? בקשר ל?יזה תוכנות ?ת? מתקיני? במחשב. כמו כן בדומה לתוכנת ?נטי וירוס קיימות תוכנות Anti Spyware, Adware ?שר 2 מהמפורסמות והטובות מביניה? ה? AdAware ו-Spybot Search & Destroy. תוכנות ?לו יסרקו ?ת המחשב וינטרלו ?ת תכונות המעקב והפירסומות ?שר הותקנו במחשבכ?. כמו כן ה? יזהו ויסירו עוגיות ?שר הגיעו ממפרסמי? ומתוכננות למעקב ?חריכ?. Spybot Search & Destroy ?פילו תסרוק ?ת הגדרות התוכנות המותקנות ?צלכ? ותנטרל סכנות פוטנצי?ליות.

היי חבר רוצה … 8.
הונ?ות ב?ינטרנט הולכות וצוברות ת?וצה, רמ?י? מנסי? להוצי? ממך פרטי? בכל דרך וצורה ?פשרית. לש? כך מישתמשי? הרמ?י? בדרכי? שונות ומגוונות. דרך ?חת בה ינסו הרמ?י? לגלות עליך פרטי? הי? לרשו? כתובות דומות לכתובות של ?תרי? חוקיי? וכל מי שטעה בכתובת ול? ש? לב יגיע ל?תר מיתחזה ?שר ינסה לדלות ?ת הפרטי? עליך.
למשל ?תר ?שר יכול להתחזות ל?תר של בנק הפועלי? ?שר כתובתו www.bankhapoalim.co.il יכול להשתמש בכתובת www.bankpoalim.co.il להעתיק ?ת עמוד הבית של ה?תר החוקי, ועל ידי כך ש?ת? מכניסי? ?ת מיספר החשבון שלכ? ל?תר המיתחזה למעשה גילית? לבעל ה?תר ?ת קוד הכניסה לחשבון הבנק שלכ? ב?תר הבנק ה?מיתי.

דרך נוספת לגרו? לגולש התמי? להגיע ל?תרי? מיתחזי? הו? על ידי שליחת דו?ר ?לקטרוני המבקש מה? להכניס מחדש ?ת פירטי כרטיס ה?שר?י ומקשר ?ת הדו?ר ה?לקטרוני ל?תר מיתחזה. ל?חרונה דווח על נסיון מסוג זה כ?שר נוכלי? שלחו מיכתבי דו?ר ?לקטרוני ללקוחות Paypal בו ה? ביקשו להכניס מחדש ?ת פירטי החשבון וכרטיס ה?שר?י.

בכדי לצמצ? ?ת הסיכוי שתיפלו לנסיון הונ?ה מסוג זה כד?י לנקוט במיספר צעדי?.
- דבר ר?שון הו? להכניס ?ת כתובת ה?תרי? שלה? ?ת? מכניסי? מידע קריטי, כמו ?תרי בנקי?, ?תרי קניות שבו ?ת? נוהגי? לקנות לתוך רשימת המועדפי? שבדפדפן, דבר זה יצמצ? ?ת הסיכוי שתטעו בכתובת ה?תר.
- השתדלו לקנות מ?תרי? גדולי? ומוכרי?, לפעמי? כד?י לשל? קצת יותר ולדעת כי ?תה מתעסק ע? ?תר גדול ומבוסס, ול? ע? ?תר הונ?ה ?שר גונב ?ת מיספר כרטיס ה?שר?י שלכ? ול? יספק ?ת הסחורה.
- היו חשדני? במיוחד לגבי דו?ר ?לקטרוני שנישלח ?ליכ? מ?תרי? ומוסדות מוכרי? ?שר מבקש ממכ? להחליף סיסמ?ות, למל? שוב ?ת הפרטי? ה?ישיי?, להכניס שוב ?ת מיספר כרטיס ה?שר?י וכו. דו?ר ?לקטרוני מסוג זה יכלול בדרך כלל קישורי? ל?תר. המנעו מלחיצה על קישורי? ?לה, כי ?מנ? ה? יכולי? להר?ות כמו קישורי? ל?תר ה?מיתי, ה? יכולי? בקלות להעביר ?תכ? ל?תר מיתחזה. במקו? ז?ת גשו לדפדפן ורישמו ?ת כתובת ה?תר בצורה ידנית (?ו בחרו ?ותו מרשימת המועדפי?) כך תוכלו להיות בטוחי? כי ?ת? מגיעי? ל?תר ה?מיתי.
- כמו כן ?? משהו נר?ה לכ? חשוד, ?ל תהססו להתקשר למפעילי ה?תר ולש?ול ?? ה? ב?מת פנו ?ליכ? בבקשה זו ?ו ?חרת.

המשך בעמוד הב?.

 

Pages: 1 2 3 4

One Response to “לגלוש בטוח”

  1. chani Says:

    שלו? לכול? שמי חני ?ני מ?וד רוצה למצו? צ?ט לילדי? ?? מישהו יודע ?יפה יש שיודיע לי תודה רבה מחנ י

Leave a Reply

You must have Javascript enabled in order to submit comments.

All fields are optional (except comment).
Some comments may be held for moderation (depends on spam filter) and not show up immediately.
Links will automatically get rel="nofollow" attribute to deter spammers.

Powered by WordPress