9/25/2004

לגלוש בטוח

מי ש?וכל לבד…
ג? תוכנות שיתוף הקבצי? מהוות סכנה וחור ?בטחה גדול. ב?גי? בתוכנות ?לה יכול להוות פתח לה?קרי? לפרוץ למחשבכ? ולעשות בו כרצונ?. כמו כן וירוסי? וסוסי? טרוי?ניי? שורצי? לרוב בקבצי? המשותפי? על ידי מיליוני מישתמשי? ברחבי העול?. השימוש בתוכנות מיסוג זה צריך להעשות בהבנה מל?ה כי תוכנות ?לה יכול להוות סכנה. כמו כן מומלץ מ?ד לסרוק בתוכנת ?נטי וירוס כל קובץ ש?ת? מורידי?. כמו כן רבות מתוכנות שיתוף הקבצי? מכילות Spyware ?שר הזכרנו מקוד?.

?ב?לה בו? ללונה פ?רק, נרכב על הסוס הלבן…
סוסי? טרוי?ניי? ה? תוכנות ?שר שותלות ?ת עצמן במחשבכ?, בדומה לוירוס. ?ך בניגוד לוירוס ?שר ינסה להפיץ ?ת עצמו למחשבי? ?חרי? ולגרו? נזק למחשבכ?, סוסי? טרוי?ניי? שוכני? בשקט במחשב ולמעשה פותחי? פתח לה?קרי? להתחבר ולפרוץ למחשבכ? מבלי שתהיו מודעי? לכך. סוסי? טרוי?ניי? יכולי? להיות כחלק מתוכנה ?שר הורדת? מה?ינטרנט והתקנת? מבלי לדעת מה ?ת? מתקיני?. בהרבה מקרי? תוכנות ?נטי וירוס ל? יזהו סוס טרוי?ני כוירוס.

דרך טובה להגן על המחשב מפני מזיקי? שכ?לה הי? על ידי התקנת Personal Firewall ?שר מנטר ?ת כל התיקשורת הניכנסת והיוצ?ת ממחשבכ?. סוס טרוי?ני ינסה לפתוח פתח תקשורת לעול? החיצון ?שר ממנו ה?קרי? יכולי? לפרוץ למחשבך, תוכנת Personal Firewall תזהה כל תוכנה המנסה ליצור קשר ע? ה?ינטרנט ובכך תוכלו לחסו? תוכנות ?שר ?ין לה? דבר ועיניין בקישור ל?ינטרנט.

כשבגרוש היה חור…
היו? בגרוש כבר ?ין חור, ?בל חורי ?בטחה במערכת ההפעלה יש למכביר. חורי ?בטחה במערכת ההפעלה ?חר?י? להרבה ממיקרי הפריצות למחשבי?. מכיוון שמערכת ההפעלה מבית מיקרוסופט, Windows פועלת ביותר מ-90 ?חוזי? מהמחשבי? בעול?, הי? מטרה מועדפת על ה?קרי? ?שר יודעי? כי מצי?ת ב?ג במערכת ההפעלה יקנה לה? גישה לעשרות מליוני ו?פילו מ?ות מיליוני מחשבי? המריצי? ?ת מערכת ההפעלה הזו. ?ל תטעו, ג? במערכות ההפעלה ה?חרות יש חורי ?בטחה, ?ך מכיוון ש-Windows הי? הנפוצה ביותר, הי? נתונה לנסיונות הפריצה הנרחבי? ביותר.
ל? רק מערכת ההפעלה מכילה פרצות ?בטחה, ג? פרצות ?בטחה בדפדפן מהוות סכנה. דפדפן ה?ינטרנט Internet Explorer מכיל ל? מעט מהן.

כדי להש?ר בטוחי? יחסית, הקפידו לעדכן ?ת מערכת ההפעלה ע? כל עידכוני ה?בטחה שיוצ?י?. כמו כן התקנת Firewall יכול לעזור ולחסו? פריצות למחשבכ?. דבר נוסף שיכול להועיל הו? להשתמש בדפדפן ?חר מ?שר Internet Explorer ?שר במיקרה הטוב מכיל פחות פרצות ?בטחה, ובמיקרה הרע, ג? ?? הו? מכיל פרצות ?בטחה הו? פחות נפוץ מ-Internet Explorer ולכן הסיכוי שינצלו פירצת ?בטחה בו קטנה יותר.

לצוטט ?ו ל? לצוטט?
ילדי? ובני נוער חשופי? במיוחד לטורפי? ברשת. פדופילי? רבי? ?ורבי? ברחבי הרשת במיוחד בחדרי צ’?ט ובפורומי? ומנסי? לפתות ילדי? ובני נוער להפגש ?ית? ולנצל?. כמו כן ישנ? ?נשי? המנצלי? ?ת תמימות? של הגולשי? ומשכנעי? ?ות? בהבטחות שונות ומשונות (כולל הצהרות ?הבה כוזבות) לשלוח לה? כספי?, תמונות ?ו מידע ?ישי ?חר. עליכ? לנהוג בחשדנות יתרה כ?שר ?ת? מתכתבי? ע? ?נשי? ב?ינטרנט. ההורי? צריכי? להסביר לילדיה? על הסכנות ה?ורבות ברשת וללמד ?ות? ל? לבטוח ב?נשי? מ?חורי המסך. דרך טובה נוספת הי? להעמיד ?ת המחשב במקו? גלוי (למשל בסלון) ולפקח מדי פע? ע? מי הילדי? מתכתבי?. למרות החדירה לפרטיות הילדי? ההורי? יכולי? לנטר מדי פע? ?ת התכתבות הילדי? בכדי לשמור על ביטחונ?, על ידי קרי?ה של הדו?ר ה?לקטרוני וקרי?ה של התכתבויות בתוכנות המסרי? המיידיי? (רוב תוכנות המסרי? המידיי? שומרות ?ת היסטורית ההתכתבות בקובץ Log) לווד? כי הילדי? ל? מתכתבי? ע? בן ?ד? מסוכן ?שר מנסה לנצל?.

סיכו?:
השימוש ב?ינטרנט ככל שהו? נוח ופותח עול? של? של מידע טומן בחובו סכנות ל? מועטות ולכן יש להיות מודעי? לסכנות ?לה ולעשות כל שביכולתכ? להתמודד ולהגן על עצמכ?. ככלל כל תוכנה המתקשרת ל?ינטרנט, הכל מהדפדפן, דרך תוכנות מסרי? מיידיי? ותוכנות לשיתוף קבצי? וכלה במערכת ההפעלה עצמה יכולה להוות פירצה. לכן יש להקפיד לעדכן ?ת התוכנות ומערכת ההפעלה, להקפיד להשתמש בתוכנת ?נטי וירוס מעודכנת, להתקין תוכנת Firewall מומלץ מ?ד לבעלי חיבור בפס רחב ל?ינטרנט, שימוש בתוכנות לגילוי והסרה של Spyware, וכמובן להיות חשדני? לגבי כל מידע ש?נשי? ?ו ?תרי ?ינטרנט מבקשי? מכ? למסור.

גלישה בטוחה.

 

Pages: 1 2 3 4

One Response to “לגלוש בטוח”

  1. chani Says:

    שלו? לכול? שמי חני ?ני מ?וד רוצה למצו? צ?ט לילדי? ?? מישהו יודע ?יפה יש שיודיע לי תודה רבה מחנ י

Leave a Reply

You must have Javascript enabled in order to submit comments.

All fields are optional (except comment).
Some comments may be held for moderation (depends on spam filter) and not show up immediately.
Links will automatically get rel="nofollow" attribute to deter spammers.

Powered by WordPress