10/5/2004

מנוע חיפוש מסוג ?חר

Filed under: — By Aviran Mordo @ 6:17 am

מנועי חיפוש ברשת ה? ל? דבר חדש ורובנו כבר גיבשו העדפה לגבי מנוע
החיפוש המועדף עליה?. קרב הענקי? המתחולל בימי? ?לה בין Microsoft, Yahoo 
ו-Google על השליטה בשוק מנועי החיפוש, ל? מש?יר מקו? רב ליוזמות חדשות של חברות
קטנות. כל ?לו ל? הרתיעו ?ת חברת KartOO מלקפוץ למי? העמוקי? ולנסות ?ת
מזלה.
 KartOO הו? מנוע חיפוש ?ו יותר נכון Meta Search Engine. שהו? מנוע
המבצע חיפוש במספר מנועי חיפוש שוני? במקביל, ומציג ?ת התוצ?ות הרלוונטיות מכל
מנועי החיפוש יחדיו. עד כ?ן ?ין שו? דבר יוצ? דופן, ?ל? שהחידוש של KartOO מגיע
בדרך הצגת תוצ?ות החיפוש.

בעוד שמנועי החיפוש הרגילי? ברשת מציגי? רשימת
תוצ?ות לפי דירוג פנימי כלשהו, KartOO מציג מפת תוצ?ות המחולקת לקבוצות. ההסבר הטוב
ביותר יהיה על ידי דוגמה. ?? למשל נחפש ?ת המילה Sun. מילה זו יכולה להתפרש כחברת
Sun Microsystems בעוד שלמעשה חיפשת? מידע על השמש. KartOO יציג לכ? מפה
?ינטר?קטיבית בו יופיעו קבוצות של ?תרי? הקשורי? ל?ותו נוש?. ?? נחזור לדוגמה שלנו
תופיע קבוצת ?תרי? המתייחסי? לחברת Sun ועוד קבוצה המתייחסת ל?ותו כדור זהוב ש?נו
רו?י? בשמיי?. המפה תר?ה לכ? מילות קישור המקשרות בין הקבוצות ות?פשר לכ? על ידי
ילחצה על כפתור להוסיף ?ו להוריד מילות מפתח מהחיפוש ובכך למקש ?ת החיפוש שלכ? בכדי
לקבל תוצ?ה טובה יותר.

KartOO - מפת קבוצות (מקור)

KartOO מציג ?ת המפה תוך כדי שימוש ב-Flash מרשי? ו?ינטר?קטיבי,
?שר כל ?תר מופיע בתור כדור, ?שר גודלו משתנה בהת?? למידת הרלוונטיות של ה?תר.
העמדת סמן העכבר על כדור מסוי? תציג לכ? ?ת הקשרי? מ?תר זה למילות המפתח ובנוסף
לתקציר של תוכן הדף. עמידה על מילת מפתח תציג ?ת הקישורי? ל?ות? ?תרי? ?שר מכילי?
?ת ?ותה מילה.

בנוסף להצגת הקבוצות, KartOO משתדל ג? לחפש במנועי חיפוש ?שר רלוונטיי? לש?ילתה. למשל ?? המישפט שרשמת? בדורת הש?ילתה מסתיי? בסימן ש?לה, KartOO יפנה ?ת הש?ילתה למנועי חיפוש ?שר מיתמחי? בNatural language.
KartOO ג? מ?פשר לכ? לבחור ב?יזה מנועי חיפוש ?ת? רוצי? לחפש ומכיל ?ופציות מיתקדמות שונות ומגוונות, החל מקביעת הצבעי? וצורת הצגת התוצ?ות וכלה בקביעת מנועי החיפוש.

KartOO מהווה משב רוח רעננה ומציג חידוש בתפיסה ושימוש במנועי
החיפוש. כעת נותר לר?ות ?? תפיסה זו תצבור מעריצי? ותמשוך ?ליה מישתמשי? רבי?.

 

 

Leave a Reply

You must have Javascript enabled in order to submit comments.

All fields are optional (except comment).
Some comments may be held for moderation (depends on spam filter) and not show up immediately.
Links will automatically get rel="nofollow" attribute to deter spammers.

Powered by WordPress